Bảo hiểm chăm sóc

BẢO HIỂM CHĂM SÓC:

Chế độ bảo hiểm chăm sóc được thiết lập với mục đích hỗ trợ chăm sóc y tế trên toàn xã hội, được điều hành bởi chính quyền địa phương.

1 Đối tượng tham gia:

Đối tượng tham gia bảo hiểm chăm sóc là những người từ 65 tuổi trở lên (Khoản 1 đối tượng tham gia) và những người tham gia bảo hiểm y tế từ 40 tuổi đến 64 tuổi.

Đối với người nước ngoài, Nếu đăng kí cư trú và sinh sống hợp pháp trên 3 tháng thì có thể tham gia bảo hiểm chăm sóc này. Cho dù thời gian lưu trú dưới 3 tháng nhưng bạn vẫn có thể tham gia bảo hiểm chăm sóc nếu bạn được công nhận có thể lưu trú trên 3 tháng theo giấy tờ,v.v…

2 Chi phí bảo hiểm:

  • Đối tượng trên 65 tuổi

Chi phí được quy định riêng theo từng giai đoạn tùy theo tình hình thuế thị dân

  • Đối tượng từ 40 tuổi – dưới 65 tuổi
  1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

Chi phí này sẽ được đóng thêm ở chi phí bảo hiểm y tế.

Chi phí này người tham gia bảo hiểm và chủ lao động mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm chi trả một nửa.

  1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế toàn dân:

Chi phí này sẽ được đóng thêm ở chi phí bảo hiểm y tế toàn dân.

5.3 Sử dụng dịch vụ chăm sóc:

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế, bạn hãy đăng ký “ Chứng nhận cần chăm sóc y tế (Cần hỗ trợ)” tại chính quyền địa phương.

Chính quyền địa phương sẽ điều tra, lắng nghe và sẽ thông báo kết quả chứng nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

Dựa trên kết quả chứng nhận, trong trường hợp bạn cần đến dịch vụ chăm sóc tại nhà, bạn phải xây dựng kế hoạch sử dụng dịch vụ và sẽ nhận được dịch vụ theo như kế hoạch đã được lập.